Humana anatomija

U širem smislu, anatomija je deo biologije koji izučava živa bića i istražuje oblike tela živih bića (morfologija),njihove funkcije (fiziologija),njihov međusobni odnos i odnos prema okolini u kojoj žive.
Humana anatomija je najstarija nauka koja se bavi građom i funkcijom čovečijeg tela. Razvijala se uporedno sa medicinom kao njen nerazdvojni i jedinstveni deo.
Ljudsko telo je sastavljeno od velikog broja organa, od kojih svaki ima i svoj posebni oblik i svoje posebno delovanje. Pojedini organi nisu potpuno nezavisni jedan od drugog, nego više njih čini celinu u kojoj jedan organ upotpunjuje delovanje drugog, a svi služe složenijem zadatku.
Ljudsko telo je čudesna kombinacija sistema. Svaki sistem je jedinstven, ali ne može da deluje bez podrške ostalih sistema.
Pogledajte fenomenalan film Nacionalne geografije o neverovatnom ljudskom telu.


Anatomski položaj ljudskog tela predstavlja uspravno telo, spojene noge, stopala upravljena napred. Dlanovi su okrenuti napred, a palčevi upravljeni u stranu.